HISTORIA

Firma RS WATERJET powstała w 2010 roku. Jej właściciel -Ryszard Sobczak- przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej pracował przez 14 lat w Laboratorium Wysokociśnieniowej Strugi Wodnej Politechniki Koszalińskiej na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego. Do jego zakresu obowiązków należało między innymi:

  • projektowanie oprzyrządowania i urządzeń technologicznych w liniach hydrostrumieniowych,
  • obsługa i eksploatacja złożonych urządzeń i linii technologicznych hydrostrumieniowych,
  • konstrukcja, nadzór i współudział w budowie i montażu stanowisk i aparatury badawczej,
  • współudział w pracach badawczych,
  • nadzór nad technicznym zabezpieczeniem bazy procesu dydaktyczno - badawczego.

W marcu 2010 roku, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej nt. „Konstrukcyjne i technologiczne zagadnienia wytwarzania zawiesinowej strugi wodno-ściernej do precyzyjnego mikroprzecinania” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn- nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

Po obronie doktoratu dr inż. Ryszard Sobczak zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie prac badawczo-wdrożeniowych i produkcyjnych związanych z wykorzystaniem wysokociśnieniowej strugi wodnej jako narzędzia tnąco-erozyjnego.